AN61 Aplikační poznámka popisuje, jak nakonfigurovat funkci PING Watchdog v zařízeních NETIO. V 1. části je popsán jednoduchý příklad s periodickým pingem pouze na 1 IP adresu a restartováním zařízení připojeného k výstupu 1. Ve 2. části je ukázána rozšířená možnost s pingem na 2 různé IP adresy a restartem zařízení na výstupu 1, když obě IP neodpovídají (= selhání síťové konektivity).

Můžeme Vám nějak pomoci?

Podporovaná NETIO zařízení

Poznámka: Je nutný mít nainstalovaný Firmware verze 3.2.0 nebo novější.

 

NETIO Podmínky a akce  (Conditions & Actions)

Zařízení NETIO používají systém podmínek a akcí (Conditions & Actions), které je nutné konfigurovat samostatně. Ke zprovoznění jednoduchého IP WatchDogu musíte nakonfigurovat 2 záložky:

 • IP Watchdog (slouží k monitorování IP adresy)
 • Rules (stanovuje pravidla, která se spouští na základě podmínek)


IP WatchDog (podmínka)

IP WatchDog se používá ke sledování konektivity zadané IP adresy (nebo textově definované URL). Zařízení NETIO periodicky odesílají požadavek PING na zadanou IP adresu a poté čekají na odpověď.

Oblíbené využití funkcionality je sledování připojení k internetu (ping na výchozí LAN bránu / router). Dalším typickým využitím IP WatchDogu je kontrola funkčnosti / selhání jiného zařízení na místní síti. Pokud nepřijde odpověď na PING = zařízení nefunguje a je restartováno pomocí zvoleného výstupu napájení.

AN61 je rozdělena na 2 části:

 • 1. část: Jedna IP adresa - Restart výstupu, když síťové zařízení (cílová IP adresa) neodpovídá na PING (selhání zařízení).
 • 2. část: Dvě IP adresy - Restart výstupu, když ani jedno síťové zařízení neodpovídá na PING (ztráta konektivity / selhání routeru).

 

Rule (akce)

Funkcionalita pravidel (Rules) definuje reakce NETIO zařízení na konkrétní situaci / událost (podmínku)

Na základě podmínek může NETIO zařízení reagovat pomocí následujících akcí:

 • akce (ACTION) na zvoleném výstupu (OUTPUT)
  • 0 = vypnout (TURN OFF)
  • 1 = zapnout (TURN ON)
  • 2 = krátce vypnout / restart (SHORT OFF)
  • 3 = krátce zapnout (SHORT ON)
  • 4 = přepnout (TOGGLE) - Přepne stav z ON na OFF and naopak
 • Odeslání alarmu službě NETIO Cloud (služba Cloud může informovat uživatele například e-mailem)

Celá koncepce podmínek a akcí je popsána na NETIO Wiki v části "Local device scripting" (pouze v AJ)
 

1. část: WatchDog (ping) pro 1 IP adresu

Zařízení NETIO odesílá ping každých 60s a čeká 5s na odpověď. Pokud ping selže, WatchDog vrátí "false" a definované pravidlo zareaguje restartováním 1. výstupu (ACTION: 2 = SHORT OFF). Po restartu se čeká 120 sekund a ping se začne poílat znovu. Pokud zařízení napájené z výstupu 1 nereaguje, WatchDog zůstane v chybovém stavu (ERROR state) až do dalšího prvního úspěšného pingu.

 

a) Konfigurace záložky WatchDog

1. Přejděte ve webové administraci zařízení do sekce WatchDog.
Pokud tato záložka není k dispozici, ujistěte se, že máte nainstalovanou nejnovější verzi firmwaru

2. Vytvořte novou WatchDog definici s názvem: NR01_WDT (tento a následující krok můžete přeskočit, pokud je definice již k dispozici ve výchozím nastavení).

3. Vložte následující konfiguraci a změňte položku "target" na cílovou IP adresu nebo URL: (také se ujistěte, že je zařízení na této IP dostupné).

{
 "target": "192.168.101.180",
 "pingInterval": 60,
 "timeout": 5,
 "maxTimeouts": 0,
 "timeToReboot": 120,
 "maxRestarts": -1
}

4. Zapněte WatchDog kliknutím na "Enable" a uložte změny pomocí "Save Changes".

Popis proměnných:

Proměnná Hodnota Popis
target IP / URL Cílová adresa
pingInterval int [s] Časový interval mezi jednotlivými příkazy ping
timeout int [s] Čas čekání na odpověď
maxTimeouts int Počet nezdařených pingů potřebných k vyhodnocení chybového stavu (FAIL=TRUE)
timeToReboot int [s] Čas, který WatchDog čeká po vyhlášení chybového stavu před spuštěním nového cyklu
maxRestarts int

Maximální počet restartů po vyhlášení chybového stavu. Po dosažení tohoto limitu zůstane WatchDog ve stavu FAIL=TRUE až do dalšího úspěšného pingu.

Pokud je nastaveno na 0, WatchDog se restartuje po každém vyhodnocení FAIL=TRUE (může způsobit nekonečné restarty, pokud ping zůstane neúspěšný).
Pokud je nastaveno na -1, WatchDog se znovu NErestartuje. Tj. po vyhodnocení FAIL=TRUE v tomto stavu zústává

Konfigurace WatchDog v NETIO webové administraci pro AN61-1. část:

 

b) Konfigurace záložky Rule

1. Vytvořte novou definici pravidla s názvem: NR01_RULE (tento a následující krok můžete přeskočit, pokud je již k dispozici ve výchozím nastavení)

2. Vložte následující konfiguraci:

{
 "conditions": {
  "WDT/NR01_WDT/FAIL": true
 },
 "actions": {
  "OUTPUTS/1/ACTION": 2
 }
}

3. Aktivujte pravidlo kliknutím na "Enable" a uložte změny pomocí "Save Changes"

Popis proměných:

Proměnná Hodnota Popis
conditions Např.: `"PAB/PAB1_1/IN": true` Vztah mezi podmínkami je definován pomocí proměnné "operator" (AND / OR)
operator AND/OR Volitelné. Určuje vztah mezi podmínkami. AND = všechny podmínky musí platit současně. OR = musí platit alespoň jedna podmínka. Pokud není definované, platí OR
filters Např: "SCHEDULE/MY_SCHEDULE/ACTIVE": true Definice filtru. Pro více podmínek filtru je vztah mezi nimi vždy AND
actions Např: "CLOUD/OUTPUT/1/ALARM": "${COND_RESULT}" Definice akcí. Všechny zde definované akce budou spuštěny při splnění podmínek stanovených v "conditions" a "filters" (pokud existují)
 

Konfigurace Pravidla (Rule) v NETIO webové administraci pro AN61-1. část:

 

c) Spuštění události

1. Zkontrolujte log zařízení. NEMĚL by obsahovat ŽÁDNÉ zprávy týkající se pravidel nebo WatchDogu.

2. Odpojte zařízení na cílové IP (odpojte ethernetový kabel, vypněte wifi nebo odpojte od napájení)

3. Čekejte. Akce na 1. výstupu by se měla spustit během následujících 65 sekund. V logu zařízení uvidíte zprávy podobné těm na snímku obrazovky níže

4. V případě, že se akce nespustí, zkontrolujte log zařízení pro případné chyby v konfiguraci.

 

Poznámka: Příklady uvedené v 1. části jsou nazvané konfigurace WatchDog NR01_WDT (monitoring IP adresy) a konfigurace pravidla NR06_RULE. Tyto názvy pochází z NRxx NETIO Rules - examples v NETIO Wiki.

 

2. část: WatchDog pro 2 IP adresy

NETIO zařízení může také posílat ping paralelně na 2 různé IP adresy / URL (2 různé podmínky) a spouštět jedno pravidlo (akci) v případě, že ani jedna IP po určenou dobu neodpovídají. Typickým případem použití je restartování routeru místního připojení k Internetu.

Ve 2. části NETIO zařízení posílá ping na 2 IP adresy definované ve 2 rozdílných kartách WatchDog (NR06_WDT_1 a NR06_WDT_2) a spouští se jedno pravidlo (NR06_RULE), které restartuje zařízení na 1. výstupu, pokud žádná z IP adres neodpovídá. Ping na každou IP adresu se odesílá každých 30s/60s a čeká se 5s na odpověď. Toleruje se 5 timeoutů v řadě, než je ping považován za neúspěšný. Poté, co ping selže, WatchDog vrátí false a zůstane v chybovém stavu.

V případě, že jsou oba definované WatchDogy zároveň v chybovém stavu, spustí se pravidlo, které restartuje výstup 1.

Část 2 je podobná monitorování 1 IP adresy pouze se 2 rozdíly:

 • Používají se paralelně 2 samostatné karty WatchDogů (místo jedné)
 • Definice pravidla restartuje výstup pouze v případě, že oba Watchdogy selžou (neobdrží odpověď na ping).

 

a) Konfigurace záložky WatchDog č.1

Název: NR06_WDT_1

Konfigurace:

{
 "target": "192.168.1.51",
 "pingInterval": 30,
 "timeout": 5,
 "maxTimeouts": 5,
 "maxRestarts": 0
}

Konfigurace WatchDog 1 v NETIO webové administraci pro AN61-2. část:

 

b) Konfigurace záložky WatchDog č.2

Název: NR06_WDT_2

Konfigurace:

{
 "target": "192.168.1.52",
 "pingInterval": 60,
 "timeout": 5,
 "maxTimeouts": 5,
 "maxRestarts": 0
}

Konfigurace WatchDog 1 v NETIO webové administraci pro AN61-2. část:

 

c) Konfigurace záložky Rule

Název: NR06_RULE

Konfigurace:

{
 "conditions": {
  "operator": "AND"
  "WDT/NR06_WDT_1/FAIL": true
  "WDT/NR06_WDT_2/FAIL": true
 },
 "actions": {
  "OUTPUTS/1/ACTION": 2
 }
}

Konfigurace pravidla (Rule) v NETIO webové administraci pro AN61-2. část:

 

d) Spuštění události

Pro spuštění akce definované v pravidle musí být obě IP adresy nedostupné.

 

Poznámka: Příklady uvedené v 2. části jsou nazvané konfigurace WatchDog NR06_WDT_1 & NR06_WDT_2 (monitoring 2 IP adres) a konfigurace pravidla NR06_RULE. Tyto názvy pochází z NRxx NETIO Rules - examples v NETIO Wiki.

 

FAQ

1) Mohu ovládat výstupy na základě jiných podmínek, než jsou neúspěšné ping požadavky?

Ano, ale ne přes definici v záložce WatchDog. Pomocí PAB se dají nastavi komplexní podmínky na základě měření (zátěž, proud atd.), stavu digitálních vstupů (DI) nebo stavu ostatních výstupů.
Příklady různých nastavení najdete na naší NETIO Wiki, v sekci Local Device Scripting.

 

2) Mohu na základě neúspěšných pingů odesílat emaily?

Ano, je to možné pomocí služby NETIO Cloud. Tato funkce je dostupná pro výstupy s aktivovaným režimem NETIO Cloud Premium.

 

3) Mohu mít současně povolený IP WatchDog a funkci Scheduler na jednom výstupu?

Ano, tyto funkcionality mohou fungovat současně a nezávisle na sobě.

 

4) Jaký je rozdíl mezi IP Watchdog v AN61 a AN09?

 • AN09 popisuje funkci WatchDog založenou na Lua. Lua je podporován pouze v NETIO PowerPDU 4C (a zastaralých zařízeních NETIO 4).
 • AN61 lze použít pro všechna ostatní zařízení NETIO (stav k Q1/2022). Nemusíte znát programovací jazyk Lua.

 

5) Mohu spravovat WatchDog popsaný v AN61 z aplikace NETIO Mobile 2 (NETIO Cloud)?

V mobilní aplikaci se dají ovládat stavy výstupů, podmínky a akce pro výstupy se zde spravovat nedají.
WatchDog, PAB & Pravidla lze spravovat pouze ve webové administrace NETIO zařízení.

 

 

Zeptejte se na cenu nebo technické parametry

Pro otestování zařízení použijte jméno/heslo demo/demo