Tagy: 
User library

V příkladu AN16 běží v NETIO zásuvkách Lua script, který aktivně čte SNMP hodnotu z vnějšího zařízení a reaguje na ni. Chytré zásuvky tak přes LAN síť čtou po SNMP protokolu stav jiného zařízení na síti (na jiné IP adrese). AN16 demonstruje detekci vybité baterie v UPS a prodloužení funkce datacentra. Při stavu baterie pod 50%, vypíná elektrická zásuvka část chlazení. Dotazem na jiné SNMP OID lze reagovat na jiné veličiny z UPS (např detekovat výpadek vstupního napětí). Chytrá NETIO zásuvka a UPS komunikují přímo, bez jakéhokoliv serveru nebo aplikace uprostřed.

Můžeme Vám nějak pomoci?

 

Podporovaná zařízení: NETIO 4All, NETIO 4, PowerPDU 4C

 

NETIO AN16 je příklad aktivní komunikace Lua skriptu, který běží v chytrých zásuvkách a umí reagovat na jakoukoliv SNMP hodnotu, kterou načte z jiného zařízení. Lua Active Client je unikátní vlastnost chytrých zásuvek NETIO 4x.

 

Lua Active Client dokáže:

 • Načítat SNMP hodnoty z obecného SNMP zařízení (IP adresa, OID)
 • Načítat z Modbus/TCP hodnoty z obecného zařízení (IP, port, Modbus/TCP adresa)
 • Detekovat odpověď na PING (AN09, AN24, AN25)
 • Nastavit výstupy na jiném NETIO zařízení (URL API) – AN

 

Aplikační poznámka AN16 obsahuje dva příklady Lua skriptů, liší se způsobem práce se získanou hodnotou. Vyberte si jeden z nich.

 

1) Lua skript SNMP - number - čtení hodnoty

Přečte po SNMP proměnnou na zadané OID adrese jako string. Převede získanou hodnotu ze stringu na číslo, které umí porovnávat (větší/menší) hodnota proti proměnné limitValue nastavené v záhlaví Lua skriptu. Pracuje pouze s celým číslem, bez desetinných míst. Ovládá zvolený výstup podle toho, je-li přečtená hodnota větší nebo menší než limitValue.
 

2) Lua skript SNMP - string - porovnávání řetězců

Přečte po SNMP proměnnou na zadané OID adrese jako string. V získaném řetězci (stringu) zkusí skript vyhledat řetězec definovaný v záhlaví Lua skriptu v proměnné requestedString. Ovládá zvolený výstup podle toho, je-li hledaný sub-řetězec v odpovědi nalezen nebo ne.

 

 

Lua skript pro čtení hodnoty (SNMP - number)

První varianta Lua skriptu, vyhledává v odpovědi na SNMP dotaz souvislý řetězec, ten převede na číslo a to porovnává s hodnotou v proměnné limitValue. Ovládá zvolený výstup elektrických zásuvek On/Off.

 

Vytvoření pravidla (rule)

Pro vytvoření a spuštění Lua skriptu je nutné následující:

1) Ve webové administraci NETIO 4x v sekci Actions, přidejte pravidlo pomocí tlačítka Create Rule

 

2) Vyplňte následující parametry:

 • Enabled: zaškrtnuto
 • Name: SNMP - number (uživatelsky definovatelné)
 • Description: Read number over SNMP and set output (uživatelsky definovatelné)
 • Trigger: System started up
 • Schedule: Always

3) Do pole pro skript v jazyce Lua zkopírujte následující kód:

------------NETIO AN16 SNMP Value reading------------

------------Section 1------------
local IP = "192.168.101.132" -- device IP
local oid = ".1.3.6.1.2.1.33.1.3.3.1.3.1" -- oid
local snmpVersion = "2c" -- 1 or 2c
local positionInString = 16
local limitValue = 50
local output = 1
local stateHigh = 1
local stateLow = 0
local period = 1
---------End of Section 1---------

local version = ""
if snmpVersion == "1" then
 version = SNMP_VERSION.Snmp1
elseif snmpVersion == "2c" then
 version = SNMP_VERSION.Snmp2c
else
 logf("Invalid SNMP version: %s, valid options: 1, 2c",snmpVersion)
 return
end

function snmpcallbackPower(data)
 if data.result == 0 then
  --FAQ01 (log results)
  --logf("Result: %d, oid: %s, value: %s", data.result, data.oid, data.value)
  local value = data.value:sub(positionInString)
  logf("not converted: %s",value)
  local numValue = convertNumber(value)
  logf("converted: %s",tostring(numValue))
  
  if numValue ~= nil then
   if numValue >= limitValue then
    devices.system.SetOut{output=output,value=stateHigh}
    log("Value is higher then limit")
   else
    devices.system.SetOut{output=output,value=stateLow}
    log("Value is lower then limit")
   end
  else
   log("Wrong value format")
  end
 else
   log(string.format("snmpget failed with error %d: %s", data.result, data.errorInfo))
 end
end

function convertNumber(num)
 local ret = ""
 for i=1,string.len(num) do
  if tonumber(num:sub(i,i)) ~= nil then
   ret = ret .. num:sub(i,i)
  elseif string.len(ret) ~= 0 then
   break
  end
 end
 return tonumber(ret)
end

function sendSNMP()
 snmpGet{host=IP, timeout=6, oid=oid, snmpVersion=version, community='public', callback=snmpcallbackPower}
 delay(period,function() sendSNMP() end)
end

sendSNMP()

4) Tvorbu pravidla ukončete stisknutím kliknutím na tlačítko Create Rule v dolní části obrazovky.

 

Princip funkce Lua skriptu

 • Lua skript periodicky (periodu je možné nastavit v proměnné period) vysílá SNMP get požadavek na zadnou IP adresu (proměnná IP) a zadané OID (proměnná oid).
 • Přijatou odpověď přijme jako textové pole (string) ve kterém hledá na nastavené pozici číselnou hodnotu.
 • Získanou hodnotu lze najít v LOGu, viz FAQ 01
 • Pomocí proměnné positionInString je určeno místo v řetězci, kde začíná vlastní hodnota (například pokud by se před samotnou numerickou hodnotou nacházely jednotky – např “$25.0” místo “25 USD”). Od této pozice v řetězci je načteno první celé číslo, které se v řetězci nachází.
 • Z takto omezeného řetězce se získá číslo, které může být ukončeno jakýmkoliv znakem od numericné číslice. To znamená že skript pracuje pouze s celými čísly, desetinná čísla ořezává.
 • Získané číslo je porovnáno se zadaným limitem (proměnná limit) a vykoná se příslušna akce (proměnné stateHigh a stateLow) s nastaveným výstupem (proměnná output).
 • Při neobdržení odpovědi (cílové zařízení je např. Vypnuté) se stav výstupu nemění a NETIO se dále bude pokoušet o získání odpovědi z cílového zařízení.

 

Nastavení proměnných

 • IP
  • IP adresa SNMP zařízení ze kterého čte NETIO hodnoty
  • Jedná se o řetězec (string) musí tedy být v uvozovkách
  • Příklad pro IP adresu 192.168.2.50: local IP = "192.168.2.50"
 • oid
  • SNMP oid je identifikátor proměné v SNMP stromu, jehož hodnota bude načítána. Lze to popsat jako “adresu” proměnné.
  • Jedná se o řetězec (string) musí tedy být v uvozovkách
  • Příklad pro oid .1.3.6.1.2.1.33.1.3.3.1.3.1 :
  • local oid = ".1.3.6.1.2.1.33.1.3.3.1.3.1"
    
 • snmpVersion
  • Proměnná definující jaká verze protokolu SNMP bude použita. Je možné použít verze 1 a 2c.
  • Příklad pro použití verze 2c: local snmpVersion = "2c"
 • snmpCommunityString
  • Pomocí této proměnné je možné nastavit community string pro snmp. Výchozí hodnota pro většinu zařízení bývá public.
  • Příklad pro nastavení community stringu na hodnotu public: local snmpCommunityString= "public"
 • positionInString
  • V této proměnné je určena pozice, od které se bude načítat hodnota.
  • Je nutné počítat všechny znaky včetně mezer.
  • Například pokud je nutné z řetězce: "Temperature is 26°C" získat údaj o teplotě, bude tato proměná nastavena takto: local positionInString = "16"
 • limitValue
  • Proměnná nastavující limitní hranici. Pokud je získaná hodnota vyšší nebo rovna limitu, nastaví se výstup do stavu stateHigh, pokud je nižší, nastaví so do stavu stateLow.
  • Musí se jednat o celé číslo.
  • Příklad pro limit 50: local limitValue = 50
 • output
  • Proměnná nastavující, který výstup bude ovládán na základě dat získaných pomocí snmp.
  • Přípustné hodnoty jsou 1,2,3,4.
  • Příklad pro ovládání výstupu 2: local otuput = 2
 • stateHigh
  • V této proměnné se nastavuje, v jakém stavu bude výstup, pokud bude získaná hodnota stejná nebo bude převyšovat limitní hodnotu.
  • Přípustné hodnoty: 0 - vypnout výstup, 1 - zapnout výstup
  • Příklad pro zapnutí výstupu: local stateHigh = 1
 • stateLow
  • V této proměnné se nastavuje, v jakém stavu bude výstup, pokud bude získaná hodnota menší než limitní hodnota.
  • Přípustné hodnoty: 0 - vypnout výstup, 1 - zapnout výstup
  • Příklad pro vypnutí výstupu: local stateLow = 0
 • period
  • Proměnná nastavující s jakou periodou bude načítána hodnota (v sekundách)
  • Musí se jednat o celé číslo.
  • Příklad pro načítání hodnoty každých 30sekund: local period = 30

 

Spuštění Lua skriptu

Po nastavení všech parametrů a uložení skriptu je potřeba restartovat chytré zásuvky NETIO. Po opětovném naběhnutí systému se skript spustí a kontrolní výstup se začne nastavovat podle hlídané IP adresy. Pokud se skript nespustí, zkontrolujte nastavení.

 

Lua skript pro čtení hodnoty (SNMP - string)

Druhá varianta Lua skriptu, vyhledává v odpovědi na SNMP dotaz řetězec nastavený v proměnné requestedString. Ovládá zvolený výstup elektrických zásuvek On/Off.

 

Vytvoření pravidla (rule)

Pro vytvoření a spuštění Lua skriptu je nutné následující:

1) Ve webové administraci NETIO 4 v sekci Actions, přidejte pravidlo pomocí tlačítka Create Rule

 

2) Vyplňte následující parametry:

 • Enabled: zaškrtnuto
 • Name: SNMP - string (uživatelsky definovatelné)
 • Description: Read string over SNMP and set output (uživatelsky definovatelné)
 • Trigger: System started up
 • Schedule: Always

3) Do pole pro skript v jazyce Lua zkopírujte následující kód:

 
------------NETIO AN16 SNMP String reading------------

------------Section 1------------
local IP = "192.168.101.132" -- device IP
local oid = ".1.3.6.1.2.1.33.1.3.3.1.3.1" -- oid
local smnpVersion = "2c" -- 1 or 2c
local requestedString = "aa"
local output = 1
local stringOK = 1
local stringNoOK = 0
local period = 1
---------End of Section 1---------

local version = ""
if smnpVersion == "1" then
 version = SNMP_VERSION.Snmp1
elseif smnpVersion == "2c" then
 version = SNMP_VERSION.Snmp2c
else
 logf("Invalid SNMP version: %s, valid options: 1, 2c",smnpVersion)
 return
end

function snmpcallbackPower(data)
 if data.result == 0 then
  --FAQ01 (log results)
  --logf("Result: %d, oid: %s, value: %s", data.result, data.oid, data.value)  
  if string.match(data.value,requestedString) then
   devices.system.SetOut{output=output,value=stringOK}
   log("Value contains string")
  else
   devices.system.SetOut{output=output,value=stringNoOK}
   log("Value does not contain string")
  end
 else
   log(string.format("snmpget failed with error %d: %s", data.result, data.errorInfo))
 end
end

function convertNumber(num)
 local ret = ""
 for i=1,string.len(num) do
  if tonumber(num:sub(i,i)) ~= nil then
   ret = ret .. num:sub(i,i)
  elseif ret.len ~= 0 then
   break
  end
 end
 return tonumber(ret)
end

function sendSNMP()
 snmpGet{host=IP, timeout=6, oid=oid, snmpVersion=version, community='public', callback=snmpcallbackPower}
 delay(period,function() sendSNMP() end)
end

sendSNMP()


4) Tvorbu pravidla ukončete stisknutím kliknutím na tlačítko Create Rule v dolní části obrazovky.

 

Princip

 • Skript periodicky (periodu je možné nastavit v proměnné period) vysílá SNMP get požadavek na IP adresu (proměnná IP) a zadané OID (proměnná oid).
 • Přijatou odpověď přijme jako textové pole (string).
 • Získanou hodnotu lze najít v LOGu, viz FAQ 01
 • Skript následně zjistí, jestli se v přijatém řetězec nachází zadaný řetězec (proměnná requestedString).

 

 • Podle nalezení / nenalezení řetězce z proměnné -  requestedString vykoná příslušnou akci (proměnné stringOK a stringNoOK) s nastaveným výstupem (proměnná output).

 

Nastavení proměnných

 • IP
  • IP adresa zařízení
  • Jedná se o řetězec (string) musí tedy být v uvozovkách
  • Příklad pro IP adresu 192.168.2.50: local IP = "192.168.2.50"
 • oid
  • oid (identifikátor), jehož hodnota bude načítána
  • Jedná se o řetězec (string) musí tedy být v uvozovkách
  • Příklad pro oid .1.3.6.1.2.1.33.1.3.3.1.3.1 :
   local oid = ".1.3.6.1.2.1.33.1.3.3.1.3.1"
 • snmpVersion
  • Tato proměnná určuje, jaká verze protokolu snmp bude použita. Je možné použít verze 1 a 2c.
  • Příklad pro použití verze 2c: local snmpVersion = "2c"
 • snmpCommunityString
  • Pomocí této proměnné je možné nastavit community string pro snmp. Výchozí hodnota pro většinu zařízení bývá public.
  • Příklad pro nastavení community stringu na hodnotu public: local snmpCommunityString= "public"
 • requestedString
  • Tato proměnná obsahuje řetězec (string), který je vyhledáván v získané hodnotě.
  • Nachází-li se tento řetězec v získané hodnotě, nastaví se výstup do stavu stringOK, v opačném případě se nastaví do stavu stringNoOK.
  • Jedná se o řetězec (string) musí tedy být v uvozovkách.
  • Příklad pro žádaný string - off: local requestedString = "off"
  • Pokud bude v tomto případě přijatá zpráva "State: off", bude výstup nastaven do stavu stringOK.
 • output
  • Proměnná nastavující, který výstup bude ovládán na základě dat získaných pomocí snmp.
  • Přípustné hodnoty jsou 1,2,3,4.
  • Příklad pro ovládání výstupu 2: local otuput = 2
 • stringOK
  • V této proměnné se nastavuje stav, ve kterém bude výstup, pokud získaná hodnota obsahuje požadovaný řetězec.
  • Přípustné hodnoty: 0 - vypnout výstup, 1 - zapnout výstup
  • Příklad pro zapnutí výstupu: local stateOK = 1
 • stringNoOK
  • V této proměnné se nastavuje stav, ve kterém bude výstup, pokud získaná hodnota neobsahuje požadovaný řetězec.
  • Přípustné hodnoty: 0 - vypnout výstup, 1 - zapnout výstup
  • Příklad pro vypnutí výstupu: local stateNoOK = 0
 • period
  • Proměnná nastavující s jakou periodou bude načítána hodnota (v sekundách)
  • Musí se jednat o celé číslo.
  • Příklad pro načítání hodnoty každých 30sekund: local period = 30

 

Spuštění skriptu

Po nastavení všech parametrů a uložení skriptu je potřeba restartovat chytré zásuvky NETIO. Po opětovném naběhnutí systému se skript spustí a kontrolní výstup se začne nastavovat podle hlídané IP adresy. Pokud se skript nespustí, zkontrolujte nastavení.

 

 

FAQ:

1) Lze nějak ověřit odpověď na SNMP dotaz?

Ano, odmazáním komentáře před řádkou označenou jako FAQ1 aktivujete zápis každé přijaté proměnné do LOGu.
 

2) Lze signalizovat jiným výstupem nebo třeba pípákem v zařízení, odesláním emailu nebo přepnutím jiného výstupu, že cílové SNMP zařízení není dostupné?

Funkce pro aktivaci zvukového signálu v současné době není k dispozici, bude dostupná v pozdějších verzích firmware.
 

3) Lze použít i SNMP v3?

Ne, Lua skripty podporují pouze SNMP v1 a v2.

 

 

Podporované verze FW:

3.1.0 a vyšší (Archiv firmware)

 

 

Tato Aplikační poznámka může být použita v:

Smart power socket NETIO

 

NETIO 4

NETIO 4 je PDU modul čtyř zásuvek 230V/8A s připojením do počítačové sítě pomocí LAN a WiFi. Každou ze zásuvek lze individuláně vypnout/zapnout pomocí různých M2M API protokolů. NETIO 4 je unikátní produkt, který najde uplatnění v IT, průmyslu, chytrých domech, multimediálních instalacích atd. Všude, kde potřebujete zásuvky na 230V ovládané z mobilní aplikace, z nějakého programu (M2M API), z uživatelského skriptu (Lua), z funkcí časovač (Scheduler) a automatický restartér (IP WatchDog).

Více o NETIO 4

 

Smart power socket NETIO 4All

 

NETIO 4All

NETIO 4All je PDU modul čtyř elektrických zásuvek 230V/8A s měřením spotřeby na každé zásuvce, který lze připojit do počítačové sítě pomocí LAN a WiFi. Každou ze čtyř zásuvek lze individuálně vypnout/zapnout přes web nebo pomocí různých M2M API protokolů. Na každé zásuvce lze měřit její spotřebu elektřiny (A, W, kWh). Chytré zásuvky NETIO 4All jsou určeny pro aplikace vzdáleného měření a ovládání elektrických zásuvek.

Více o NETIO 4All

 
NETIO PowerPDU 4C is small PDU with power measurement and IEC-320 outputs

 

NETIO PowerPDU 4C

NETIO PowerPDU 4C je malé PDU (Power Distribution Unit) na 110/230V. Každý ze čtyř výstupů IEC-320 C13 lze ovládat samostatně (On / Off / Reset / přepni). Na každém výstupu jsou měřeny elektrické veličiny (A, W, kWh, TPF, V, Hz) s vysokou přesností. Zařízení obsahuje dva LAN porty pro připojení do sítě (vestavěný Ethernet switch). Každý výstup napájení podporuje ZCS (Zero Current Switching), to znamená šetrné ovládání připojených zařízení.

Více o NETIO PowerPDU 4C

 

Zeptejte se na cenu nebo technické parametry

Pro otestování zařízení použijte jméno/heslo demo/demo