Aplikační poznámka AN62 popisuje funkci WatchDog - Analýza spotřeby (PAB) v zařízeních NETIO a jak ji nakonfigurovat. Tato funkce slouží k detekci výpadku napájení monitorovaného zařízení a reakci na něj restartem zařízení NETIO.

Můžeme Vám nějak pomoci?

AN62 podporovaná zařízení

Poznámka: pro Firmware verse 3.2.0 nebo vyšší

 

NETIO Conditions & Actions

Zařízení NETIO používají systém "Condition" & "Action", které musejí být konfigurovány jednotlivě. Chcete-li nakonfigurovat funkci Load WatchDog, musíte nakonfigurovat 2 karty:

 • PAB (Power Analysis Block) - analýza zatížení [W] na výstupu v reálném čase
 • Pravidla - co dělat, když nastane definovaný stav

Podrobný popis a příklady na NETIO Wiki - Skriptování lokálního zařízení
a v našem Slovníku: Condition & Rules

PAB (Podmínky)

Funkce PAB se používá k analýze spotřeby energie (zatížení) specifikovaného výstupu. Pokud zátěž klesne na definovaný rozsah, zařízení NETIO tento stav detekuje a může na něj reagovat definovanou akcí.

Více o PAB v našem slovníku pojmů: WatchDog - Power consumption (PAB)

The Rule (Akce)

Funkčnost Pravidla obecně definuje reakci zařízení NETIO na konkrétní situaci / událost (podmínku).
Na základě podmínek může zařízení NETIO zpracovat tyto akce:

 • ACTION na definovaném VÝSTUPU
  • 0 = VYPNOUT
  • 1 = ZAPNOUT
  • 2 = SHORT OFF
  • 3 = SHORT ON
  • 4 = TOGGLE - Mění stav z ON na OFF a opačně
    
 • Odeslat alarm do cloudové služby NETIO (služba icloud může informovat uživatele účtu například e-mailem)

 

Load Watchdog (Restartujte zařízení, pokud je v režimu IDLE déle než 5 minut)

Pravidlo sleduje zátěž (Watty) na výstupu 1. Pokud je zátěž mezi 1-20W po dobu alespoň 5 minut, restartuje (AKCE 2 = VYPNUTÍ) výstup. Příklad využívá funkcionalitu PAB (Power Analysis Block) ke zjištění, zda měřená hodnota (v našem případě zatížení) leží po určitou dobu v daném rozsahu. Když se tak stane, definované pravidlo spustí restart zařízení.

a) konfigurace PAB

1. Přejděte do webové administrace zařízení -> PAB sekce
Pokud tato část není k dispozici, ujistěte se, že máte nainstalovanou nejnovější verzi firmwaru
 
2. Vytvořte novou definici PAB s názvem: NR03_PAB (můžete tento a následující krok přeskočit, pokud je již k dispozici ve výchozím nastavení)
 
3. Vložte následující konfigurační kód. V případě potřeby upravte dolní a horní hranice tak, aby odrážely hodnotu zatížení vašeho zařízení v režimu IDLE a časovou hysterezi (hodnota v sekundách)
{
 "type": "RANGE",
 "source": "OUTPUTS/1/LOAD",
 "lowerBound": 1,
 "upperBound": 20,
 "timeHysteresis": 120
}
4. Povolte PAB a uložte změny

Popis Variables:

Variable Value Description

type

RANGE

PAB type

source

OUTPUTS/x/(LOAD/CURRENT/POWER)
INPUTS/x/STATE

The monitored variable. x indicates input / output number.

timeHysteresis

int

[s] Monitored value must be present in defined interval for amount of time defined here.
Eg: If the time hysteresis is equal to 5, monitored value must be within a defined interval for at least 5s. Only then it will be evaluated.

lowerBound

int

lower bound of the monitored value

upperBound

int

upper bound of the monitored value

 

Administrační okno pro web, PAB sekce:

 

b) Konfigurace Rules (Pravidel)

1. Vytvořte novou definici pravidla se jménem: NR03_RULE (můžete tento a následující krok přeskočit, pokud je již k dispozici ve výchozím nastavení)
 
2. Vložte následující konfigurační kód:
{
 "conditions": {
  "PAB/NR04_PAB/IN": true
 }
 "actions": {
  "OUTPUTS/1/ACTION": 2,
  "CLOUD/OUTPUT/1/ALARM": "${COND_RESULT}"
 }
}

3. Povolte pravidlo a uložte změny

Popis Variables:

Variable Value Description

conditions

Eg: `"PAB/PAB1_1/IN": true`

Conditions definition. Relationship between conditions is defined by operator (AND/OR)

operator

AND/OR

Optional. Specifies relationship between conditions. AND = all conditions must apply at the same time. OR = at least one condition must apply. If missing, defaults to OR

filters

Eg: "SCHEDULE/MY_SCHEDULE/ACTIVE": true

Filter definition. For multiple filter conditions, the relationship between them is always AND

actions

Eg: "CLOUD/OUTPUT/1/ALARM": "${COND_RESULT}"

Actions definition. All actions defined here will be triggered when conditions (and filters) are met

 

Administrační okno pro web, sekce Rules:

 

c) Aktivace události

1. Zkontrolujte protokol zařízení. NESMÍ obsahovat žádné protokoly týkající se PAB nebo pravidel.

2. Přepněte monitorované zařízení do režimu IDLE (Počkejte nebo otočte ručně, specifické pro zařízení).

3. Počkejte, výstup 1 by se měl restartovat (vypnout a zapnout) po 2 minutách. V protokolu zařízení uvidíte záznamy podobné obrázku níže.

4. V případě, že zařízení NEDÁ očekávané výsledky, vyhledejte rady v protokolu zařízení.

 

Poznámka: Názvy příkladů konfigurací použitých v této aplikační poznámce (NR03_WDT pro konfiguraci PAB a NR03_RULE pro konfiguraci Rule jsou založeny na
NRxx NETIO Rules - examples na NETIO Wiki.

 

Zeptejte se na cenu nebo technické parametry

Pro otestování zařízení použijte jméno/heslo demo/demo